การขนส่งข้ามพรหมแดนทางบก
การขนส่งข้ามพรหมแดนทางบก
การขนส่งข้ามพรหมแดนทางบก คือ ส่วนประกอบของโลจิสติกส์อีกหนึ่งแขนง หรือก็คือการนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากประเทศต่าง ๆ การค้าผ่านแดน รวมไปถึงการ จัดการพิธีการต่าง ๆ ระว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกันกับผู้ส่งออก หรือ แม้กระทั้ง การยินยอมให้มีสินค้าผ่านเขตอณาจักรของตนเพื่อส่งออกไปประเทศที่สาม โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าอากรสำหรับสินค้าที่ผ่านแดนแต่อย่างใด เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตามความสมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เขียนขึ้นของประเทศนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เราให้บริการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม สำหรับการนำเข้าและส่งออกแบบเต็มตู้ Full Truck Load(FTL) และแบบไม่เต็มตู้ Less Than Truck Load (LTL) ด้วยตัวแทนในประเทศต่างๆ ด้วยประการณ์ด้านโลจิสติกส์ของเรา ซึงมีความสามารถรองรับการขนส่งไปยังประเทศจีนได้อย่างดี 


   บริการรับ-ส่งสินค้าโดยพร้อมอำนวยความสะดวกและส่งมอบสินค้าทั้งผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า โดยมีการจัดการรับสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บสินค้า ดำเนินการด้านจัดการเอกสารต่างๆ ตลอดจนการดำเนินพิธิการศุลกากรที่ด่านต่างๆ ที่จะดำเนินการผ่านพิธีการขาเข้า และนำสินค้าไปส่งมอบยังสถานที่ปลายทางที่ลูกค้าได้กำหนดไว้อย่างรวดเร็ว 

   การบริหารต้นทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ