เกี่ยวกับบริษัท


ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
 
เราพร้อมรับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านเพื่อให้การสร้างมูลค่าในทุกการบริการทางโลจีสติกส์ และตรงตามความต้องการของลูกค้า

เราดำเนินธุรกิจอยางโปร่งใสและมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้องค์กรมีความมั่นคงและแข็งแกร่งขึ้น

เรามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้าทางธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขด้วยเช่นกัน
มาตรฐานและองค์กรรับรองในการดำเนินธุรกิจ
ประวัติในการดำเนินธุรกิจ
 
ชื่อบริษัท
   บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 
สำนักงานใหญ่
   163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 11-12 ถนน สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
         เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
         โทรศัพท์ : +66 (0) 2287-7878, +66 (0) 2237-1260 แฟกซ์ : +66 (0) 2287-7871-3


 
สำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    ห้องเลขที่ 126-128 อาคาร 301 เขตปลอดอากร
        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 หมู่ 7 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
        โทรศัพท์ : +66 (0) 2131-0555
        แฟกซ์ : +66 (0) 2131-0501 – 3

 
ก่อตั้งในปี    1993

 
ผู้ถือหุ้นหลัก    บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด

 
สมาชิกองค์กร    สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ – IATA
        สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย – TAFA
        สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาติไทย – TACBA
        สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ – TIFFA
        หอการค้าญี่ปุ่น- กรุงเทพ – JCC


ได้รับอนุญาติให้ดำเนินธุรกิจภายใต้    IATA ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับการรับรองจากสมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศตัวแทนในการจัดการผ่านพิธีการศุลกากร องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยได้รับการรับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานผู้ดำเนินการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (MTO) การขนส่งทางบก DLT