งานโปรเจคต์
งานโปรเจคต์
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เป็นโปรเจคต์ ได้แก่ โครงสร้าง ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์หนักนั้น ความจำเป็นอย่างยิ่งนั้นคือความเข้มงวดในเรื่องของการจัดการเวลาและการประสานงานการทำงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ MOL Logistics ได้สะสมประสบการณ์มากมายในการจัดการกับการขนส่งงานโปรเจคต์ข้ามประเทศและภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นและนานาชาติ อย่างเต็มที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขนย้ายถ่ายโอนอุปกรณ์ในต่างประเทศ ดำเนินการก่อสร้างโรงงานและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเกิดใหม่อื่นๆ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทางและไม่สามารถผิดพลาดได้