อาหารและวัตถุดิบในการผลิต
อาหารและวัตถุดิบในการผลิต
การจัดการอาหารและวัตถุดิบเป็นห่วงโซ่อุปทานที่มีความพิเศษแตกต่างจากสินค้าอื่น ซึ่งสินค้าคงคลังมีความสำคัญในเรื่องของอายุการเก็บและความต้องการเร่งด่วนจะต้องได้รับการบริการเพื่อทำให้สายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารราบรื่นมากที่สุด ดังนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยที่วางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากร ทีมงานบริการลูกค้า รวมถึงการขนส่งที่รวดเร็ว แม่นยำเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารของลุกค้าแต่ละราย